IAA17/03647 (22 December 2017) PDF RTF
IAA17/02622 (22 December 2017) PDF RTF
IAA17/02851 (22 December 2017) PDF RTF
IAA17/02758 (20 December 2017) PDF RTF
IAA17/03913 (19 December 2017) PDF RTF
IAA17/03365 (14 December 2017) PDF RTF
IAA17/02763 (13 December 2017) PDF RTF
IAA17/02453 (12 December 2017) PDF RTF
IAA17/03531 (8 December 2017) PDF RTF
IAA17/02705 (7 December 2017) PDF RTF
IAA17/01944 (6 December 2017) PDF RTF
IAA17/03111 (5 December 2017) PDF RTF
IAA17/02076 (5 December 2017) PDF RTF
IAA17/03427 (1 December 2017) PDF RTF
IAA17/02868 (30 November 2017) PDF RTF
IAA17/02483 (30 November 2017) PDF RTF
IAA17/03020 (29 November 2017) PDF RTF
IAA17/01994 (29 November 2017) PDF RTF
IAA17/02968 (23 November 2017) PDF RTF
IAA17/02293 (23 November 2017) PDF RTF
IAA17/02830; IAA17/02831 (20 November 2017) PDF RTF
IAA17/02567 (20 November 2017) PDF RTF
IAA17/02050 (15 November 2017) PDF RTF
IAA17/02415 (9 November 2017) PDF RTF
IAA17/03478 (7 November 2017) PDF RTF
IAA17/02496 (6 November 2017) PDF RTF
IAA17/02018 (6 November 2017) PDF RTF
IAA17/03059 (3 November 2017) PDF RTF
IAA17/02456(2 November 2017) PDF RTF
IAA17/03670 (31 October 2017) PDF RTF
IAA17/01864 (31 October 2017) PDF RTF
IAA17/02237 (26 October 2017) PDF RTF
IAA17/02511 (25 October 2017) PDF RTF
IAA17/03270 (20 October 2017) PDF RTF
IAA17/02069 (18 October 2017) PDF RTF
IAA17/03323 (17 October 2017) PDF RTF
IAA17/02970 (16 October 2017) PDF RTF
IAA17/01744 (16 October 2017) PDF RTF
IAA17/01985 (12 October 2017) PDF RTF
IAA17/03138 (11 October 2017) PDF RTF
IAA17/01762 (10 October 2017) PDF RTF
IAA16/01639 (22 September 2017) PDF RTF
IAA16/01516 (22 September 2017) PDF RTF
IAA17/02230 (21 September 2017) PDF RTF
IAA17/01887 (21 September 2017) PDF RTF
IAA17/03149 (19 September 2017) PDF RTF
IAA17/02911 (19 September 2017) PDF RTF
IAA17/01963 (18 September 2017) PDF RTF
IAA17/03050 (14 September 2017) PDF RTF
IAA16/01615 (14 September 2017) PDF RTF
IAA16/01401 (12 September 2017) PDF RTF
IAA17/02041 (6 September 2017) PDF RTF
IAA17/02032 (4 September 2017) PDF RTF
IAA17/03127 (1 September 2017) PDF RTF
IAA16/01600 (31 August 2017) PDF RTF
IAA16/01588 (31 August 2017) PDF RTF
IAA16/01550 (25 August 2017) PDF RTF
IAA17/02913 (24 August 2017) PDF RTF
IAA17/02704 (21 August 2017) PDF RTF
IAA17/01625 (14 August 2017) PDF RTF
IAA16/01623 (14 August 2017) PDF RTF
IAA17/02632 (10 August 2017) PDF RTF
IAA16/01368 (10 August 2017) PDF RTF
IAA16/01452 (4 August 2017) PDF RTF
IAA16/01591 (3 August 2017) PDF RTF
IAA17/02703 (2 August 2017) PDF RTF
IAA17/02302 (1 August 2017) PDF RTF
IAA16/01192 (1 August 2017) PDF RTF
IAA17/02118 (31 July 2017) PDF RTF
IAA17/02534 (26 July 2017) PDF RTF
IAA17/02002 (25 July 2017) PDF RTF
IAA17/02497 (18 July 2017) PDF RTF
IAA17/01919 (18 July 2017) PDF RTF
IAA17/02772 (6 July 2017) PDF RTF
IAA16/01473 (6 July 2017) PDF RTF
IAA16/01292 (3 July 2017) PDF RTF
IAA17/02597 (30 June 2017) PDF RTF
IAA17/01828 (30 June 2017) PDF RTF
IAA16/01630 (27 June 2017) PDF RTF
IAA16/01308 (22 June 2017) PDF RTF
IAA16/01273 (22 June 2017) PDF RTF
IAA16/01295 (9 June 2017) PDF RTF
IAA17/02064 (8 June 2017) PDF RTF
IAA17/01782 (8 June 2017) PDF RTF
IAA16/01314 (8 June 2017) PDF RTF
IAA16/01434 (31 May 2017) PDF RTF
IAA16/01163 (25 May 2017) PDF RTF
IAA16/01175 (19 May 2017) PDF RTF
IAA17/01711 (17 May 2017) PDF RTF
IAA16/01206 (15 May 2017) PDF RTF
IAA17/02056 (09 May 2017) PDF RTF
IAA16/01560 (09 May 2017) PDF RTF
IAA16/00867 (28 April 2017) PDF RTF
IAA16/01077 (27 April 2017) PDF RTF
IAA16/00865 (12 April 2017) PDF RTF
IAA17/02096 (10 April 2017) PDF RTF
IAA16/01075 (3 April 2017) PDF RTF
IAA16/00945 (30 March 2017) PDF RTF
IAA16/00958 (27 March 2017) PDF RTF
IAA16/02027 (22 March 2017) PDF RTF
IAA16/01813 (17 March 2017) PDF RTF
IAA16/00980 (14 March 2017) PDF RTF
IAA16/00830 (10 March 2017) PDF RTF
IAA16/01412 (7 March 2017) PDF RTF
IAA16/00807 (15 February 2017) PDF RTF
IAA16/00808 (14 February 2017) PDF RTF
IAA16/01512 (13 February 2017) PDF RTF
IAA17/01678 (9 February 2017) PDF RTF
IAA16/00777 (31 January 2017) PDF RTF
IAA16/00941 (19 January 2017) PDF RTF
IAA16/01509 (4 January 2017) PDF RTF